Cenník

Cenník zdravotných výkonov a služieb

pri ktorých možno požadovať úhradu

V súlade zo zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2005 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 

 

 

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Líščie údolie 57, Bratislava

 

 

 1. Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti ( na základe platných zákonných noriem):

 

 1. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla ……………………………………………………………………………………………………………………………………..30,00 Eur
 2. o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu ……………………………………………………………………………………………………….50,00 Eur
 3. o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium ( SOU, SŠ,VŠ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10,00 Eur
 4. o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz ………………………………………………………………………………………………………………………..20,00 Eur
 5. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie lode, športové lietania ………………………………………………………………………………………………………………………………..50,00 Eur
 6. o zdravotnej spôsobilosti pred prácou a štúdiom v zahraničí ………………………………………………………………………………………………………………………………30,00 Eur
 7. o zdravotnej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti a vystavenie zdravotného preukazu………………..20,00 Eur
 1. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu ( na základe platných zákonných noriem):
 1. Vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania …………………………………………………………………………………………………………………35,00 Eur
 2. Periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania …………………………………………………………………………………………………………….35,00 Eur
 3. Výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania ………………………………………………………………………………………………………………35,00 Eur
 4. Mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania ………………………………………………………………………………………………………..35,00 Eur
 5. Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta…35,00Eur
 6. Preventívna prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby ( mimo PP 1x za 24 mesiaco………………………………………….60,00 Eur
 1. Preventívna prehliadka na prácu podľa osobitných predpisov …………………………………………………………………………………………………………………………35,00 Eur
 2. Potvrdenie o čase strávenom pri ambulantnom vyšetrení (priepustka) ………………………………………………………………………………………………………. 2,00 Eur
 • Výkony na žiadosť pacienta alebo iného subjektu

 

 1. Vyšetrenie nekapitovaného pacienta, neplatiča ( okrem neodkladnej ZS), cudzinca na vlastnú žiadosť…………………………60,00 Eur
 1. Komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej z VZP; pred cestou do zahraničia a pod. ……………..25,00 Eur
 1. Odborná konzultácia na žiadosť pacienta – každých 10 min ………………………………………………………………………………………………………………………………….10,00 Eur
 2. Odbery biologického materiálu ( krv, moč, stery) na žiadosť pacienta …………………………………………………………………………………………………………….10,00 Eur
 3. Vyšetrenie POCT – CRP, glukózy na žiadosť pacienta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9,00 Eur
 4. Vyšetrenie POCT – FOB na žiadosť pacienta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15.00 Eur
 5. Vyšetrenie POCT – kardiošpecifické enzýmy, D-dimér, PSA,                                                                                                                                                             COVID-19 IgG/IgM, PCT, COVID-19 AG test na žiadosť pacienta……………………………………………………………………………………………………………20,00 Eur
 1. Vykonanie a vyhodnotenie EKG na žiadosť pacienta, iného lekára ……………………………………………………………………………………………………………………20,00 Eur
 2. Vykonanie a vyhodnotenie ABI a meranie PWV na žiadosť pacienta, iného lekára ………………………………………………………………………20,00 Eur
 1. Vykonanie a vyhodnotenie 24 hod. monitorovania TK (Holter) na žiadosť pacienta, iného lekára ……………………………………..30,00 Eur
 1. Vykonanie a vyhodnotenie spirometrie na žiadosť pacienta, iného lekára …………………………………………………………………………………………………20,00 Eur
 2. Komplexné predoperačné vyšetrenie nekapitovaného pacienta ……………………………………………………………………………………………………………………..60,00 Eur
 3. Návštevná služba na žiadosť pacient …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30,00 Eur
 1. Administratívne výkony
 1. a/ Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre nemedicínske účely na žiadosť pacienta ……………………………………………30,00 Eur

           b/  Vystavenie potvrdenia o očkovaní vykonanom nie v našom ZZ …………………………………………………………………………………………………………………..10,00 Eur

 1. Vystavenie lekárskej správy/posudku pre potreby súdu, občiansko-právne,                                                                                                                              trestno-právne a správne konanie – na žiadosť pacienta ………………………………………………………………………………………………………………….60,00 Eur
 1. Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta ……………………………………………………………………………………………………………………….30,00 Eur
 2. Vystavenie náhradných tlačív pri strate, storne DPN a TDPN, Rp ………………………………………………………………………………………………………………………….10,00 Eur
 3. Vystavenie DPN a TDPN pre poistenca EÚ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10,00 Eur
 4. Čierno-biele kopírovanie zdravotnej dokumentácie – A4 jednostranne ……………………………………………………………………………………………………….. 0,50 Eur
 5. Potvrdenie prihlášky na štúdium ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10,00 Eur
 1. Výkony pre komerčné poisťovne

 

 1. Správa o zdravotnom stave ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30,00Eur
 2. Bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30,00 Eur

Cenník platí od  1. 2. 2023

(na vedomie VÚC BSK zaslané )

Vypracoval:     MUDr. Iveta Malíková, MPH  – odborný zástupca a garant

Scroll to Top